ماماطب
مامایی یک حرفه تکاملی‌ست!

بارداری خارج از رحم | هفته ششم | سوالات

بارداری خارج رحم هفته ششم سوالات : اگر درد شدیدی در شکم دارید (معمولا در یک طرف)، خونریزی شدید واژن و احساس ضعف (به خصوص اگر قبلا تست بارداری مثبت داشته اید)، فوری به  بیمارستان  بروید.

 اگر کشف شود که حاملگی خارج از رحم باشد، وضعیت ممکن است تهدید کننده زندگی باشد و به جراحی سریع نیاز دارد.

در موارد جدی، ممکن است نیاز به تخلیه لوله آسیب دیده فالوپی باشد.

اطلاعات غلط و سردرگمي­هاي فراواني درباره بارداري خارج رحم وجود دارد که شايع­ترين آن بارداري­هاي لوله ­اي­ست.

اولا دانستن اين نکته حائز اهميت است که بارداري­های لوله­ای و يا خارج رحمی نميتوانند ادامه يابند و هميشه به از دست رفتن بارداري مي­انجامد اين بارداري ميتوانند به شرايط اضطراري پزشکي ختم شوند .

 گاهي اوقات جراحي الزامي ميگردد در موارد نادر جراحي هيسترکتومي و يا برداشتن رحم الزامي­ست.

اگرچه شنيدن تشخيص بارداري خارج رحمي ميتواند دشوار باشد (‌به ويژه اگر شما قصد داشتيد بجه­دار شويد) با اين حال همچنان ميتوانيد در آينده بارداري موفقي را تجربه کنيد.بارداری خارج رحم هفته ششم سوالات

همچنين دانستن اين نکته اميدوارکننده است که حاملگي­هاي لوله­اي و خارج رحمي که در ابتدا تشخيص داده ميشوند با درمان نسبتا ساده­تري روبرو خواهند بود. 

به اين دليل کسب اطلاعات از علايم و نشانگان بارداري خارج رحمي و موارد مورد انتظار بعد از تشخيص حائز اهميت است.

بارداری خارج رحم هفته ششم سوالات

بارداری خارج رحم هفته ششم سوالات

بارداريی های لوله­ ای و خارج­ رحمی تعريف شده­اند:

پزشک به بيمار در زمان درد شديد شکمي کمک ميکند.

بارداري­هاي خارج­رحمي بارداري­هايي هستند که در خارج از رحم معمولا در منطقه لگن و شکم اتفاق مي­افتند رايج­ترين فرم بارداري خارج رحمي بارداري لوله­اي­ست به اين معني که بارداري در يکي از دو لوله فالوپي رخ ميدهد.

به صورت نادر در تخمدان شکم و يا دهانه رحم ايجاد ميشود.

دﻻﯾﻞ

شایع‌ترین ﻧﻮع ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ، ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ لوله‌ای اﺳﺖ. ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ لوله‌ای وﻗﺘﯽ اﯾﺠﺎد می‌شود ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺨﻢ بارورشده ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺣﻢ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

اﯾﻦ اﻣﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﺎﻟﻮﭘﯽ، اﻟﺘﻬﺎب ﯾﺎ زﺧﻢ می‌تواند از رﻓﺘﻦ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ رﺣﻢ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﺪ.

ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻄﺮ بارداری خارج رحم هفته ششم سوالات

 ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ۵۰٪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ می‌کنند هیچ‌گونه ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺧﻄﺮ قابل‌شناسایی‌ای ﻧﺪارﻧﺪ.

بااین‌حال، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﺧﻄﺮ زﯾﺮ ﺑﺎ ﺑﺎرداری ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ :

بارداری خارج رحم هفته ششم سوالات
  • ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن درﺳﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎرداری می‌تواند ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز ﺑﺎرداری ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.
  • ﮔﻔﺘﻪ می‌شود ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺳﮑﺎر ﯾﺎ اﺧﺘﻼل ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﻠﯽ ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺎرداری ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ می‌شود.

۲. ﺳﺎﺑﻘﻪ ﯾﺎ اﺑﺘﻼی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻮزاک ﯾﺎ ﮐﻼﻣﯿﺪﯾﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﺎرداری ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ارﺗﺒﺎط دارد. بیماری‌های ﻣﻘﺎرﺑﺘﯽ می‌توانند ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻟﺘﻬﺎب و ﻋﻔﻮﻧﺖ در دﺳﺘﮕﺎه تولیدمثل ازجمله لوله‌های ﻓﺎﻟﻮپ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

۳. ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ ﻟﮕﻦ ﯾﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪ عفونت‌های ﻟﮕﻨﯽ.

۴. آﻧﺪوﻣﺘﺮﯾﻮز

۵. روش‌های ﻟﻘﺎح آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﻮاع درمان‌های ﺑﺎروری می‌توانند ﺧﻄﺮ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ. ﺗﺨﻤﯿﻦ زده می‌شود ﺑﯿﻦ ۲ ﺗﺎ ۵ درﺻﺪ از بارداری‌هایی ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم IVF اﺗﻔﺎق می‌افتند ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ (۶).

۶. اﮔﺮ ﻓﺮد ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ رﺣﻤﯽ (IUD) ﮐﺎﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎردار ﺷﻮد، اﺣﺘﻤﺎل ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ وﺟﻮد دارد.

۷. اﮔﺮ ﻓﺮد ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ روش ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺑﺎرداری داﺋﻤﯽ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﺘﻦ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﺑﺎردار ﺷﻮد، می‌تواند از ﻧﻮع ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۸. ﺑﺮﺧﯽ روش‌های ﺟﺮاﺣﯽ ترمیم‌کننده ﻟﻮﻟﻪی ﻓﺎﻟﻮپ آسیب‌دیده می‌تواند ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺎرداری ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ.

۹. اﮔﺮ ﻓﺮد قبلاً ﺑﺎرداری ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻄﺮ وﻗﻮع ﻣﺠﺪد آن ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ.

۱۰. ﺳﻦ ﺑﺎﻻی ۳۵ ﺳﺎل

از کجا بفهمیم حاملگی خارج رحم است

برای تشخیص حاملگی خارج رحم سونوگرافی خارج واژینال است. پزشک شما همچنین ممکن است از آزمایش خون برای تعیین میزان هورمون خون و پروژسترون استفاده کند.

ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ : بارداری خارج رحم هفته ششم سوالات

ﻫﯿﭻ راﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ می‌توان ﺑﺎ ﺗﺮک ﺳﯿﮕﺎر، درﻣﺎن بیماری‌های جنسی، داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ اﯾﻤﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﻧﺪوم و ﮐﻢ ﮐﺮدن ﺗﻌﺪاد ﺷﺮﮐﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺧﻄﺮ آن را ﮐﺎﻫﺶ داد.

بارداری خارج رحم هفته ششم سوالات

بخوانید : درمان خانگی سقط جنین خارج از رحم (داروی گیاهی )

علايم بارداری خارج رحمی چیست ؟

اندازه گيري فشار خون
در مراحل اوليه يک بارداري خارج رحمي ممکن است علايمي به غير از نشانه-هاي مخصوص بارداري نداشته باشد.
لکه هاي قهوه اي در اوايل دوره بارداري امکان پذير است اگرچه به اين معنا نيست که شما بارداری خارج رحمي داريد.
شما ممکن است در پايين شکم احساس درد داشته باشيد که فقط در يک طرف احساس مي شود بارداری لوله ای قطع شده ممکن است علايم شديدي مانند از دست رفتن هوشياري و يا ضعف و فشار شديد در مقعد و فشار خون پايين در منطقه شانه و يا درد ناگهاني شديد در پايين شکم داشته باشد.

تشخيص بارداری خارج رحم چیست؟

زوجي باردار سونوگرافي انجام ميدهند
تشخيص بارداري خارج رحمي ممکن است شامل تست خون اچ سي جي سونوگرافي معاينه لگن و يا ترکيبي از تمام اينها باشد.
به شکل تعجب برانگيزي تعيين اينکه آيا بارداري در لوله هاي فالوپي صورت گرفته يا خير دشوار است.

درمان حاملگی خارج رحم با متوتروکسات چیست ؟

درﻣﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺟﻨﯿﻦ اﺳﺖ. ﯾﮏ ﺗﺨﻢ بارورشده نمی‌تواند به‌درستی رﺷﺪ ﮐﻨﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ در رﺣﻢ ﺑﺎﺷﺪ.
اﺑﺘﺪا ﺷﺪت ﻋﻼﺋﻢ و ﻣﺮﺣﻠﻪی ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داده‌شده ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﺟﻨﯿﻦ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد. گزینه‌های درﻣﺎن عبارت‌اند از :
۱. ﺗﺰرﯾﻖ ﻣﺘﻮﺗﺮﮐﺴﺎت: اﯾﻦ دارو ﺿﻤﻦ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﺑﺎﻓﺖ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ، رﺷﺪ ﺳﻠﻮلﻫﺎ را ﻣﺘﻮﻗﻒ می‌کند. اﯾﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ راﯾﺞ، ﻓﻘﻂ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
۲. روش ﻻﭘﺎروﺳﮑﻮﭘﯽ: ﯾﮏ ﺑﺮش ﮐﻮﭼﮏ ایجادشده و ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪی دوربین‌دار ﻣﺤﻞ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ را پیداکرده و ﺑﺎﻓﺖ را ﺑﺎ آن ﺧﺎرج ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺴﺘﻪ به‌شدت آﺳﯿﺐ، ﻟﻮﻟﻪ ﻓﺎﻟﻮپ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺷﻮد.
۳. ﺟﺮاﺣﯽ ﻓﻮری ﺷﮑﻢ: در ﺻﻮرت ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدن ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﺮاﺣﯽ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ داﺧﻠﯽ می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﺎدر ﺷﻮد و ﻟﻮﻟﻪ ﯾﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺎره ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد.
برخي از بارداري هاي خارج رحمي به جراحي نياز دارند در حالي که ساير آنها به خودي خود اتمام مي يابند و برخي ديگر با داروهاي بازدارنده رشد سلول-هاي بارداري درمان ميشوند اگر مشخص گرديد که شما بارداري خارج رحمي داريد پزشک تان درماني را بر اساس شرايط برايتان تعيين ميکند.
خطر زيادي درباره بارداري خارج رحمي ديگری وجود دارد اگر شما قبلا آن را در گذشته تجربه کرده¬ايد اما اگر قبل از بارداري با پزشک خود همکاري داشته باشيد.
ميتوايند در آينده يک بارداري نرمال را تجربه کنيد يک نفر در هر سه زني که بارداري خارج رحمي داشته اند هنوز ميتواند صاحب فرزند گردد.
آﻏﺎز ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻓﺮد موردنظر دارد.
اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺎرداری اﻧﺠﺎم دﻫﺪ، ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎرداری ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ازجمله ﭘﺮﯾﻮد ﻧﺸﺪن، ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﭘﺴﺘﺎن، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻬﻮع و ﺑﯿﻤﺎری ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﺨﻤﮏ بارورشده در ﺧﺎرج از رﺣﻢ، ﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ﺷﺪﯾﺪ می‌شود ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ:
۱. درد ﻟﮕﻦ
۲. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺳﺒﮏ واژن
۳. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی غیرطبیعی واژن
۴. درد ﺷﮑﻢ
۵. ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ درد ﺷﺎﻧﻪ
۶. ﺳﺮﮔﯿﺠﻪ ﺷﺪﯾﺪ
۷. ﻏﺶ ﮐﺮدن
۸. درد ﺷﺪﯾﺪ ﺷﮑﻢ
۹. ﺷﻮک
اﮔﺮ ﻋﻼﺋﻤﺘﺎن ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ فوراً ﺑﻪ دﻧﺒﺎل مراقبت‌های اورژاﻧﺴﯽ ﺑﺮوﯾﺪ زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی داﺧﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺷﻮد.
روش‌های ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻬﺒﻮد
ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎرداری، زﻣﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻓﺮد ﻫﻢ ازنظر ﺟﺴﻤﯽ و ﻫﻢ ازنظر ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ. درمان‌های ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﺑﻪ ﯾﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺎ ﺧﻮد آرام و ﻣﻬﺮﺑﺎن رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻬﺒﻮد ﻋﺎﻃﻔﯽ
۱. ﮔﺮوه ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻘﻂ را ﺗﺠﺮﺑﻪ کرده‌اند، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ اﺣﺴﺎس ﻏﻢ، اﻧﺪوه، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﺗﺮس و ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﯿﺮاﻧﺘﻔﺎﻋﯽ اﻣﻮر ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ از سقط‌جنین و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﺎرداری به‌صورت آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﻀﻮری در ﺳﺮاﺳﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﮐﺎﻧﺎدا گروه‌های ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ می‌دهد.
اﯾﻦ گروه‌ها در ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن ﻏﻢ و اﻧﺪوه از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﺒﻮد اﺣﺴﺎﺳﯽ، ﺟﺴﻤﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و روﺣﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ می‌کنند .
۲. ﻣﺸﺎوره ﮔﺮﻓﺘﻦ
از دﺳﺖ دادن ﺟﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﭘﺎرﺗﻨﺮ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ. درواقع، ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺠﻤﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﻣﺮدان ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ و ﭘﺎﯾﺎن ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﻓﻊ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده و ﺿﻤﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ ﻏﻢ و اﻧﺪوه، ﻫﺮ دو ﭘﺎرﺗﻨﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ نزدیک‌تر ﮐﻨﺪ .
۳. اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ ﺑﺎﻋﺚ می‌شود هورمون‌ها در ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ازجمله ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﻏﻢ، ﺗﺮس، اﻧﺪوه و ﮔﻨﺎه ﻣﯽﺷﻮد.
درﻣﺎن ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده از روغن‌های ﺿﺮوری و مکمل‌های ﺧﺎص اﺳﺖ.
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﭘﺨﺶ روﻏﻦ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آن در ﻣﺎﺳﺎژ می‌تواند ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻨﺶ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب Commentary Therapies in ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و ﺻﻠﺢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻨﯽ ﮐﻪ ﺣﺎوی روﻏﻦ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس و رز اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و اﻓﺴﺮدﮔﯽ زﻧﺎن ﭘﺲ از زاﯾﻤﺎن ﮐﻤﮏ می‌کند . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ Mayo ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ می‌توانند
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ دادن ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻت و وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ۱۲، ﺑﻬﺒﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ؛ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ۱۲ به‌طور وﯾﮋه ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮوﺗﻮﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﮏ می‌کند .
ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ﯾﮏ میلی‌گرم وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ب ۱۲ می‌تواند ﻧﺘﺎﯾﺞ درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺒﺨﺸﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از اﻫﻤﯿﺖ ﻓﻮﻻت در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺻﺤﺒﺖ می‌کند و دوز ۸۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در روز را ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌کند .
ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺴﻤﯽ
۱. ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﭘﺰﺷﮏ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﻬﺒﻮدی ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ ﺧﺎرج رﺣﻤﯽ زمان‌بر اﺳﺖ. اﮔﺮ ﺟﺮاﺣﯽ داﺷﺘﯿﺪ، ﺗﻤﺎم دستورالعمل‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از زﺧﻢ، اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﻧﻮﺷﯿﺪن ﻣﺎﯾﻌﺎت را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ توصیه‌های ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻟﮕﻦ، اﻣﺘﻨﺎع از راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﻣﭙﻮن و دوش ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺿﺮوری اﺳﺖ .
۲. از ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس Ectopic Pregnancy Trust ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف داروی ﻣﺘﻮﺗﺮﮐﺴﺎت ﺗﻮﺻﯿﻪ نمی‌شود زﯾﺮا ﻫﺮ دو در ﮐﺒﺪ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه می‌شوند. اﯾﻦ دارو می‌تواند ﺗﺎ ﺻﺪ روز ﭘﺲ از ﺗﺰرﯾﻖ در ﺑﺪن ﺑﻤﺎﻧﺪ.
ﻧﻮﺷﯿﺪن اﻟﮑﻞ می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﺷﻮد و به‌طور ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ ﮐﺒﺪ آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.
۳. ﻓﻮﻟﯿﮏ اﺳﯿﺪ
اﮔﺮ ﻣﺘﻮﺗﺮﮐﺴﺎت مصرف‌شده اﺳﺖ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺰان ﻓﻮﻻت ﺑﺪن ﺿﺮوری اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺗﺮوﮐﺴﺎت ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﻐﺬی ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ می‌دهد. ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻮﻻت می‌تواند ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴﺘﮕﯽ، ﺿﻌﻒ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ، ﺿﻌﻒ ﻫﻀﻢ، کم‌خونی و ﺗﻐﯿﯿﺮ در خلق‌وخو ﺷﻮد.
ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﮐﻢ ﻓﻮﻻت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺸﻮد و همان‌طور ﮐﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ ۸۰۰ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌شود .
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺧﻮردن ﻏﺬاﻫﺎی ﻏﻨﯽ از ﻓﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﮕﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو، اﺳﻔﻨﺎج، ﻟﻮﺑﯿﺎ چشم‌بلبلی، ﻣﺎرﭼﻮﺑﻪ، ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﺴﻞ، ﮐﺎﻫﻮ روﻣﯽ و آووﮐﺎدو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻻت ﺑﺪن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
۴. درﻣﺎن اﺳﮑﺎرﻫﺎ
اﮔﺮ ﺟﺮاﺣﯽ داﺷﺘﯿﺪ، اﺳﮑﺎرﻫﺎ را به‌صورت ﻣﻮﺿﻌﯽ و داﺧﻠﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ درﻣﺎن ﮐﻨﯿﺪ.
داﺷﺘﻦ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ، ﻧﻮﺷﯿﺪن روزاﻧﻪ ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ده ﻟﯿﻮان آب و اﺳﺘﻔﺎده از روغن‌های مرطوب‌کننده ﻣﻮﺿﻌﯽ می‌تواند ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻇﺎﻫﺮ زﺧﻢ ﺑﻌﺪ از ﻋﻤﻞ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.
ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ژورﻧﺎل بین‌المللی ﻋﻠﻮم ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ منتشرشده، ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ روﻏﻦ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ اشاره‌کرده ﮐﻪ می‌توانند در ﺑﻬﺒﻮد زﺧﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ.
دو ﻧﻤﻮﻧﻪ گفته‌شده در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ و روﻏﻦ آووﮐﺎدو اﺳﺖ (۱۵). روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﺑﺮای ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ گفته‌شده ﮐﻪ روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ ﻏﻨﯽ از FFA اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮﺿﻌﯽ آن ﺑﻪ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﭘﻮﺳﺖ ﮐﻤﮏ می‌کند.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻣﺤﻘﻘﺎن گفته‌اند ﻛﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده دارای ﺧﻮاص ضدویروسی، ﺿﺪ ﻗﺎرﭼﯽ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮی ﻗﻮی و ﯾﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮای ﻛﻤﻚ ﺑﻪ درﻣﺎن زخم‌های ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ.
روﻏﻦ آووﮐﺎدو ﯾﮏ روﻏﻦ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ و ﻧﻘﻄﻪ دودی ﺷﺪن ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬاﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﮐﻨﻮن آن را به‌عنوان ﯾﮏ درﻣﺎن ﻣﻮﺿﻌﯽ مؤثر ﺑﺮای زخم‌ها ﻣﻌﺮﻓﯽ کرده‌اند ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﻼژن و ﮐﺎﻫﺶ سلول‌های اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ در مدل‌های ﺣﯿﻮاﻧﯽ آن ﺑﻮده اﺳﺖ و می‌تواند رﻃﻮﺑﺖ موردنیاز را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد اﺳﮑﺎر ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
۵. ورزش
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن همه‌چیز ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺑﺎﯾﺪ ورزش را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺟﺮاﺣﯽ کرده‌اید، ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ، ورزش اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ تهاجمی‌تر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺗﻮﺻﯿﻪ می‌شود از وزﻧﻪ زدن و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺷﻮد. بااین‌حال، وقتی‌که ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﯿﺪ و زﺧﻢﻫﺎﯾﺘﺎن ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺖ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﮐﺸﺸﯽ ﻣﻼﯾﻢ، ﺗﺎی ﭼﯽ، ﯾﻮﮔﺎ، ﭘﯿﻼﺗﺲ، پیاده‌روی و ﺣﺘﯽ ﺷﻨﺎ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ.
ورزش نه‌تنها راﻫﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ می‌تواند ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

برای عضویت در خبرنامه ماماطب آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید!

ارسال یک دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Call Now Buttonتماس با مشاور